2017-06-06 visuotinis nari? susirinkimas

D?l asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio nari? susirinkimo.

2017-06-06 dien?   12 val. adresu M.K.?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvark?:

  1. Stabilumo fondo valdymo tvarkos tvirtinimas.

  2. Stabilumo fondo l?š? gr?×inimo BKU Amber tvirtinimas.

  3. Sutar?i? su bankrutuojan?ia KU Amber tvirtinimas.

  4. Sutar?i? su KU Vilniaus kreditas perdavimo BKU Amber. tvirtinimas 

  5. Sutar?i? su KU Amber pakeitimo tvirtinimas.

  6. Asociacijos Stabilumo fondo l?š? perdavimo BKU Amber sutar?i? tvirtinimas.

  7. Klausim? sprendimo su KUVK  ir BKU AMber proceso ir sprendim? tvirtinimas.

  8. Einamieji klausimai.

Nuo 2017-05-27 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipa×inti  adresu:  M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba

2016-05-22