Centrin?s Kredito Unijos (CKU) ?statym? projekt? skirtumai

 

ALTERNATYVAUS CKU ?STATYM?  PROJEKTO PRIVALUMAI

I. CKU steigimo kokybini? reikalavim? ?vedimas, t.y. CKU turi b?ti nemažiau, kaip 50 mln. EUR konsoliduoto turto ir j? gali steigti ne mažiau, kaip 3 kredito unijos.

Sudaroma galimyb? kurti CKU ,  ?vertinant kredito unij? specifik?.
Sudaromos galimyb?s vystyti regionus.
Sumažinama  kredito unij? teisi? ir interes? pažeidimo galimyb?.
Užtikrinama, kad kredito unijos sudarys pakankamo dydžio CKU grupes.

II. CKU  kredito unijos gali dalyvauti  nacionaliniame kredito unij? stabilumo fonde.

Sudaroma galimyb?  suformuoti viening? kredito unij? stabilumo fond?.
Sudaromos s?lygos ?gyvendinti viening? rizikos vertinimo  sistem?.
Suformuojama  nepriklausoma  savikontrol?s pakopa.

III. CKU steigimui nereikia Vyriausyb?s biudžeto l?š?.

Išnaudojama kredito unij? nari? inciatyva ir investicijos.
Sutaupomos Vyriausyb?s l?šos ( apie 50 mln.eur?), kurios gali b?ti panaudotos smulkiam ir vidutiniam verslui vystyti.