Kredito unij? ?statymo projekto privalumai

ALTERNATYVINIO (XIIP-4105) KREDITO UNIJ? ?STATYMO  PROJEKTO PRIVALUMAI

I. Savarankiškai veikianti kredito unija.
Išlaikoma tiesiogin? atsakomyb? ir suinteresotumas KU nari?  d?l veiklos rezultat?.
Išnaudojama nari? iniciatyva ir suinteresuotumas  investuoti ? KU kapital?.
Puosel?jama KU iniiatyva ir vidinio tobul?jimo konkurencija.
Sudaromos s?lygos operatyvumui gerinti.
Išlaikoma regionini? inovacij? pl?tros galimyb?s.
Nepažeidžiami kooperacijos principai (netaikomas prieverstinis jungimasis ? CKU)
Paliekama galimyb? visapusiškai išnaudoti asociacij? teikiamu kooperacijos privalumus.

II. Asocijuotas narys.
Sudaro s?lygas KU jungtis ir išlaikyti buvus? aptarnavimo tinkl?.
Tvaresn?s kredito unijos gal?s pad?ti silpnom kredito unijoms sutvirt?ti (sumaž?s bankrot?).
Sustipr?jusi? KU kolektyvai gal?s atsiskirti ir sudaryti tvirt?, atskir? KU.
Išvykstantiems (pvz. ? užsien?) nariams nebus nutraukiamos teikiamos paslaugos.

III. Normatyv? taikom? KU maksimali? dydži? ?tvirtinimas ?statyme.
Sudaromos s?lygos sustiprinti konkurencij? finans? sektoriuje.
Skatinama SVV ir KU bendradarbiavimas. SVV kreditavimas.
Sudaromos teisin?s s?lygos planuoti KU veikl? reformos laikotarpiui.
Sudaromos s?lygos didinan?ios tikimyb? pritrauki ilgalaikius investuotojus ? KU kapital?.

IV. Kredito unij? stabilumo (tvarumo) fondas.
Amortizuojama kredito unij? veiklos rizika.
Vykdoma papildoma sistemos rizikos kontrol?.
Bankrot? prevencija ir geros praktikos sklaida kredito unij? sistemoje.
Vystoma KU savivalda.