Kredito unij? reforma

Asociacija Lietuvos kreditas d?l kredito unij? reformos

I.   KREDITO UNIJOS TURI TUR?TI TEIS? PASIRINKTI - VEIKTI SAVARANKIŠKAI ARBA STEIGTI CKU

Kredito unijoms privalo b?ti palikta alternatyva prievartinei integracijai ? CKU, numatant kredito unijos teis? rinktis: naryst? CKU; arba savarankiškos kredito unijos veiklos form? bei jai taikytinus kapitalo, rizik? ribojan?i? normatyv?, rezerv? formavimo reikalavimus bei privalom? dalyvavim? savarankišk? kredito unij? savitarpio pagalbos mechanizme – autonominiame savarankišk? kredito unij? stabilizacijos fonde už CKU rib?.

ii. KREDITO UNIJ? SUTVARINIMO (KAPITALO SUSTIPRINIMO) REFORMA TURI B?TI GRINDŽIAMA TOKIOMIS PRIELAIDOMIS:
2.1.  Reikalingam kredito unijoms tvariam kapitalui sukaupti per nustatyt? reformos laik? nedelsiant tur?t? b?ti perži?r?ti 2015 m. birželio 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimai Nr. 03-103, Nr. 03-104, Nr. 03-105, kurie reikšmingai sugriežtina s?lygas SVV skolinan?ioms unijoms ir riboja investicijas ? vertybinius popierius. Min?ti Lietuvos banko nutarimai, didinantys kredito unij? kapitalo reikalavimus kredito rizikai, susijusiai su skolinimu mažoms ir vidutin?ms ?mon?ms, prieštarauja Europos S?jungos Reglamento Nr. 575/2013 d?l prudencini? reikalavim? kredito ?staigoms ir investicin?ms ?mon?ms (CRR) 501 straipsnio 1 dalies nuostatai, mažinan?iai kapitalo reikalavimus kredito rizikai, susijusiai su skolinimu mažoms ir vidutin?ms ?mon?ms. Nutarimai tai pat prieštarauja Tvarios kredito unij? veiklos koncepcijai, nes užkerta galimyb? kredito unijoms sukaupti reformai reikaling? tvar? kapital?. 

2.2.   Koncepcijoje numatyta kredito unij? sektoriaus reforma yra grindžiama Europos S?jungos Reglamento ir Direktyvos (toliau - CRR/CRD IV arba Reglamentas/Direktyva) nenuosekliu aiškinimu. Direktyva visa apimtimi ir bes?lygiškai išima kredito unijas iš jos reguliavimo apr?pties ir suteikia teis? nacionaliniame lygmenyje vystyti kredito unijas. Tuo tarpu Koncepcija klaidingai gr?žina kredito unijas ? CRR/CRD IV reguliavimo srit? arba maksimaliai priartina prie jos.

III.    KREDITO UNIJ? REFORMA NETURI SUŽLUGDYTI KREDITO UNIJ? SEKTORIAUS
 
3.1. Kredito unij? sektoriui nustatyti specifiniai kapitalo reikalavimai tur?t? b?ti ?gyvendinti per proting? laiko tarp?, o ne per 18 m?nesi?, kaip dabar si?lo Lietuvos bankas/Finans? ministerija. Papildom? paj? priskyrimo kredito unij? kapitalui taip pat tur?t? b?ti atsisakoma laipsniškai. Bazelis III nustato, kad kredito unij? pajai, išleisti prieš 2010-09-12, kurie neatitinka bendro 1 lygio nuosavo kapitalo kriterij?, ta?iau šiuo metu yra „1 lygio“ kapitalo sud?tine dalimi pagal nacionalin? teis?, ir kurie yra apskaitomi kaip nuosavas kapitalas, gali b?ti iš pradži? ?traukti ? bendr? 1 lygio nuosav? kapital?, bet per 10 met? laikotarp? nuo 2016 met? iki 2026 met? turi b?ti nurašomi po 10% per metus .
 
3.2. Normatyv? skai?iavimo metodikos kredito unijoms turi b?ti mutatis mutandis tokios pat, kokios yra taikomos kitiems finans? rinkos dalyviams (bankams), o taip pat nekintan?ios ir stabilios per vis? reformos ?gyvendinimo laikotarp?. Tai turi b?ti ?tvirtinta kredito unij? reformos teis?s aktuose.

Išvados:

Kredito unij? koncepcija priimta neatlikus išsamios esamos situacijos analiz?s,  bei neatsižvelgta ? kooperatini? bendrovi? teis?s laisva valia jungtis ? junginius (neatsižvelgta ? vis? kredito unij? si?lym? d?l savarankiškai veikian?i? KU – raštas  2015-08-17).
LRS registruoti Kredito unij? ir Centrin?s kredito unijos ?statym? 1projekta? pakete (CRR kelias) pagrindiniai tr?kumai:

Projektuose numatyta panaudoti LR biudžetin?s l?šas.
Neatlikta detali pasekmi? analiz?.
Naikina savarankiškas kredito unijas ir  ne?vertina realios situacijos kredito unij? sektoriuje.

Si?lomos kredito unij? sutvarinimo (kapitalo sustiprinimo) priemon?s.
Kapitalo sukaupimas reformos laikotarpiu (10 met?) turi b?ti vykdomas tokiais etapais:

kredito unijos, pageidaujan?ios veikti savarankiškai, turi sukaupti ne mažesn? kaip 1 milijonas eur? I lygio tvaraus kapitalo did?.
kredito unijos privalomai dalyvauja  kredito unij? stabilizacijos fonde.
kredito unijos gali steigti CKU, jei j? konsoliduoti rodikliai tenkina CRR ir CRD IV reikalavimus.