Kredito unij? reforma ir klaidos

PROBLEMOS, KURIOS STABDO KREDITO UNIJ? (KU)  REFORM?

Neišspr?sta ir neatskleista LCKU problema:

LCKU veikla (2002 – 2016)  yra nuostolinga.
KU ne?vertina LCKU nuostolio  KU finansin?se atskaitomyb?se.
LB nenumato LCKU ir KU konsoliduoto turto kokyb?s vertinimo (AQR – Assts quality review), nors tai yra b?tina siekiant atlikti teising? KU turto vertinim?.

Apjungus KU ? CKU  (reforma CRR kelias) ?sigalioja CRR reikalavimai konsoliduotame CKU grup?s lygmenyje.

KU netenka savarankiškumo, nes CKU valdym? gali kontroliuoti asocijuoti nariai (t.y. ne KU).
KU, dalyvaujan?ios CKU, tampa nepatrauklios  investuotojams, nes KU priklauso nuo CKU.
CKU k?rimo kelias (reformos CRR linija)  yra priverstinis KU sistemai ir reikalauja labai dideli? Vyriausyb?s investicij?.
Esama LCKU ir jai priklausan?ios KU negali ?kurti CKU, nes tr?ksta kapitalo.

Kuriant CKU, atsisakoma pasinaudoti ( reforma CRDIV kelias)  ES CRDIV dokumente numatytomis teis?mis nacionalinio lygio ?statym? leid?jams spr?sti KU klausimus.

 

KU šiandien turimas kapitalas yra pakankamas savo dyd×iu. 
Reformos u×duotis  - sutvatinti KU turim? kapital? per reformai skirt? laikotarp? (CRDIV  - numato iki 10 met?) ir tai ?manoma ?gyvendinti LR pertvarkant pajus.
?kurtas nacionaliniame lygmenyje (analogiškai ES bank? finansinio tvarumo fondui) KU stabilumo fondas u×tikrint? KU patikimum? ir suma×int? ind?li? draudimo fondo l?š? panaudojimo tikimyb? krizini? situacij? atveju.
KU reform? (CRDIV linija) galima atlikti nepanaudojant ir nerizikuojant  LRV l?šomis.
KU, LB ir FM atstov? valdyba prie KU stabilizacijos fondo atlikt? papildom? kontrol? ir u×tikrint? vienod?  rizikos vertinim? KU.
KU reforma (CRDIV linija) sudaro s?lygas KU iniciatyvai ir nari? investicijoms ? KU kapital?.
KU kapitalas (reforma CRDIV linija) sutvarinamas palaipsniui per reformos laikotarp? ?vedant negr?×inamus pajus ir KU peln? pervedant ? kapitalo rezervus.

Reformos (CRDIV kelias) etapai.

LB atlieka turto kokyb?s vertinim?  (AQR)   LCKU ir  visoms KU.
KU ir CKU ?statymai (pagal CRDIV linijos projektus) ?sigalioja  nuo 2016-11-01.
KU iki 2018-01-01  privalo atitikti MIN tvaraus kapitalo reikalavimus:  145 (85 – CKU  nar?s)  t?kst. eur?.
Nuo 2016-11-01 pradeda veikti KU stabilizacijos fondas (per 3 metus sukaupia 1 proc. nuo ind?li?).
KU turi atitikti tvaraus kapitalo reikalavimams (CRR)  2026-01-01datai.
LRV gali dalyvauti  KU stabilizacijos fonde ir CKU veikloje.