Lietuvos bankas veiks, kaip priži?rim? rinkos dalyvi? partneris

Lietuvos bankas veiks ne tik kaip reiklus reguliuotojas, bet ir kaip priži?rim? rinkos dalyvi? partneris

2017 m. vasario 20 d.

Absoliuti dauguma Lietuvos banko priži?rim? finans? rinkos dalyvi? pripaž?sta, kad centrinio banko prieži?ra yra veiksminga, o respondentai aukštai vertina prieži?ros darbuotoj? kompetencij? ir elges?, – tai rodo pirm? kart? atliktos tokio pob?džio apklausos rezultatai. Iš centrinio banko rinkos dalyviai tikisi konsultacij? ir pagalbos, operatyvios reakcijos ? paklausimus ir pranešimus, platesni? galimybi? dokumentus teikti elektronine forma.

„Atviras dialogas su priži?rimais rinkos dalyviais mums yra vienas iš kertini? princip? kuriant naujov?ms atvir?, patraukli? ir konkurencing? finans? sektoriaus reguliacin? aplink?. Tod?l, atlik? apklaus? ir atsižvelg? ? rinkos dalyvi? si?lymus, ?gyvendiname vis? paket? efektyvum? didinan?i? ir bendradarbiavim? su rinkos dalyviais skatinan?i? priemoni?“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Apklausus 350 priži?rim? finans? ?staig? atstov?, paaišk?jo, kad beveik 80 proc. j? mano, jog Lietuvos banko vykdoma prieži?ra yra grei?iau ar labai veiksminga. Didžioji dalis respondent? aukštai ?vertino ne tik prieži?ros pareig?n? profesin? kompetencij?, bet ir j? elgsen? bendraujant su rinkos dalyviais – darbuotoj? bendradarbiavim? kaip labai ar grei?iau ger? ?vertino keturi iš penki? apklaust?j?.

Paklausti apie tobulintinas prieži?ros sritis, respondentai nurod?, kad tur?t? b?ti sudaromos galimyb?s kiek galima daugiau dokument? pateikti elektronine forma. Respondent? nuomone, Lietuvos bankas tur?t? tolygiau priži?r?ti visus finans? rinkos dalyvius, proporcingai taikyti reikalavimus ir dideliems, ir mažiems rinkos dalyviams, labiau gilintis ? pažeidim? aplinkybes, daugiau konsultuotis d?l rengiam? teis?s akt? projekt? ir pad?ti rinkos dalyviams. Be to, rinkos dalyviai tikisi greitesn?s reakcijos ? pateikiamus pasteb?jimus d?l kit? rinkos dalyvi? darom? teis?s akt? pažeidim?.

Atsižvelgdamas ? rinkos dalyvi? si?lymus, Lietuvos bankas kai kuriuos poky?ius jau ?gyvendino arba rengiasi ?gyvendinti artimiausioje ateityje. Pavyzdžiui, numatomi periodiški susitikimai su finans? rinkos dalyviais – j? metu bus pristatomi planuojami reguliacin?s aplinkos poky?iai, konsultuojamasi d?l administracini? barjer? šalinimo. Per artimiausius metus bus perži?r?ti ir reguliavimo reikalavimai ?vertinant, ar n?ra perteklin?s administracin? naštos. Lygiagre?iai bus perži?r?tas ir licencijos suteikimo procesas, siekiant j? kiek ?manoma labiau supaprastinti ir paspartinti. Lietuvos banke taip pat bus ?gyvendinamas „vieno langelio“ principas susitikimams su potencialiais finans? rinkos dalyviais organizuoti ir konsultacijoms teikti.

Siekiant grei?iau informuoti rinkos dalyvius, jie skatinami naudotis rašt? e. pristatymo sistema, o jau artimiausiu metu Lietuvos banko dokument? valdymo sistema bus pritaikyta elektroniniam parašui, sudarant galimybes visus dokumentus pateikti elektronine forma.

Siekdamas grei?iau reaguoti ? pranešimus apie daromus pažeidimus, Lietuvos bankas jau ?dieg? sistem?, kuri užtikrina apie pažeidimus pranešan?i? asmen? informavim?, j? tapatyb?s duomen? apsaug?, numatant galimyb? apie pažeidimus pranešti anonimiškai. Ši sistema sudarys s?lygas nustatyti ir ištirti pažeidimus, kurie ?prastomis priemon?mis yra sunkiai nustatomi, pavyzdžiui, piktnaudžiavimo rinkoje atvejus.

Lietuvos bankas nuo ši? met? prad?jo skelbti išankstin? numatom? patikrinim? grafik?. Taip siekiama užtikrinti sklandesn? prieži?ros institucijos ir rinkos dalyvi? bendravim?, operatyvesn? prieži?rai reikalingos informacijos pateikim?. Ta?iau prireikus ir toliau bus atliekami netik?ti, tiksliniai patikrinimai be išankstinio tikrinam? subjekt? persp?jimo.

Strategin?se 2017–2020 m. veiklos kryptyse Lietuvos bankas numato tapti inovacijas ir tvar? finans? rinkos augim? skatinan?iu finans? sektoriaus partneriu. Mažinant administracinius barjerus, siekiama, kad finans? rinkos dalyviai prieži?r? ir reguliacin? aplink? vertint? kaip palanki?.

http://www.lb.lt/lietuvos_bankas_veiks_ne_tik_kaip_reiklus_reguliuotojas_bet_ir_kaip_priziurimu_rinkos_dalyviu_partneris