Lietuvos kredito unijos

Kredito unij? pirmo lygio (tvarus, K1) kapitalas 2015 m.

Tik 25 (34%) kredito unij?  I lygio kapitalas >145 t?kst.EUR.
Net 40 % (29 kredito unijos) I lygio kapitalo neturi.
Tik 25 (34 %) kredito unij? tvarus kapitalas atitinka ?statyme numatytam dydžiui (145 t?kst.eur?).
I lygio kapitalo tr?kumas virš 34 mln.EUR.
Net 24 tvariausios KU negali ?steigti CKU ,nes  I lygio kapitalas b?t? tik 2,9 %, kai CRR  min  reikalavimas  2-3 kartus didesnis (4,5-7,0)%.

Kredito unij? turtas 2015 m.

81 % kredito unij? – mažos ir labai mažos.
60 KU turtas < 15 mln.EUR.
35 KU (47%) <5 mln.EUR.
KU, kurios nepritaria pirmam ?statym? projekt? paketui (CRR kelias), turtas sudaro pus? visos KU sistemos turto.

LCKU veiklos 2002-2015 m. istorija.

LCKU  2002-2015 m. veikla – nuostolinga  (-1.728 mln.EUR).

Tik?tini papildomi ( apie 10 mln.EUR) nuostoliai atlikus konsoliduot? LCKU ir jai priklausan?i? KU turto kokyb?s patikrinim?:

d?l išduot? subordinuot? paskol? - 1,056 mln. EUR;
d?l paj? apskaitos (dabar apskaitoma tik 20%) - 7.533 mln. EUR;
d?l turto perkelto ? LKUA turto bendrov? - 1-4 mln. EUR.

Klausimas:

Kod?l neatliekamas LCKU aktyv? kokyb?s konsoliduotas su kredito unijomis patikrinimas?
Kod?l ?statym? projekte (pirmas paketas - CRR kelias) nenumatoma atlikti LCKU ir jai priklausan?i? KU AQR konsoliduot?  audit??

Kredito unij? pelnas 2015 m.

Visos  KU sistemos ROE = -1,05.

Visos  KU sistemos ROA = -0,09.

Kredito unijos veikios  nuostolingumui didžiausios ?takos turi:

2012-12-21 Nutarimas  d?l rizik? ribojan?i? normatyv? (padidinti dvigubai).
Kredito unij? ?statymo pakeitimai  2014-07-17.
2015-06-19 Nutarimas  d?l kapitalo pakankamumo (padidinti dvigubai).
2015-06-19 Nutarimas  d?l investavimo tvarkos

Lietuvos kredito unijos vieningai pasisak? už savarankišk? kredito unij? teis? veikti finans? rinkoje:
1. Bendras kredito unij? raštas  , 2015-08-17.

Asociacija Lietuvos kreditas pateik?  išsamias pastabas ir si?lymus d?l  planuojamos kredito unij? sektoriaus reformos:
2. LK raštas Lietuvos bankui ir Finans? ministerijai, 2015-10-15
3. LK raštas  LRV, Lietuvos bankui ir Finans? ministerijai, 2015-10-27 ir kiti.