Problemos, kurios stabdo kredito unij? reform?

PROBLEMOS, KURIOS STABDO KREDITO UNIJ? REFORM?

Neišspr?sta ir neatskleista finansinio konglomerato - Lietuvos centrin? kredito unija (LCKU) ir jai priklausan?i? kredito unij? finansin? situacija:

 1. LCKU veikla (2002 – 2016)  yra nuostolinga.
 2. Kredito unijos  (KU) ne?vertina LCKU nuostolio  savo finansin?se atskaitomyb?se.
 3. LB nenumato LCKU turto kokyb?s vertinimo (AQR – Assts quality review), nors tai yra b?tina siekiant atlikti teising? KU turto vertinim?.
 4. Nevykdoma LCKU finansinio konglomerato konsoliduota finansin? atskaitomyb?.

Kredito unij? reformai atlikti si?lomi du keliai:

1 kelias (reforma CRR keliu): 

 1. Prievarta apjungti KU ? Centrines kredito unijas (CKU);
 2. Skirti iš Vyriausyb?s l?š? CKU kapitalui (milijonus eur?), nes CKU taikomi Europos s?jungos kapitalo reikalavim? reglamentas (CRR) konsoliduotame CKU grup?s lygmenyje.

LCKU ir jai priklausan?ios KU negali ?kurti CKU, nes tr?ksta kapitalo.
KU netenka savarankiškumo, nes CKU valdym? gali kontroliuoti asocijuoti nariai (t.y. ne KU).
KU, dalyvaujan?ios CKU, tampa nepatrauklios  investuotojams, nes KU priklauso nuo CKU.
CKU k?rimo kelias (reformos CRR linija)  yra priverstinis KU sistemai ir  reikalauja labai dideli? Vyriausyb?s investicij?.
Kuriant  CKU, atsisakoma pasinaudoti ES CRDIV dokumente numatytomis teis?mis nacionalinio lygio ?statym? leid?jams spr?sti KU klausimus (reforma CRDIV linija). Starteginiame plane atsisakant savarankišk? kredito unij? statuso prarandama galimyb? ?takoti konkurencijai finans? rinkoje ir mažinti bank? monopolij?.

Savarankiškai veikian?i? kredito unij? nariai kategoriškai prieš si?lom?  kredito unij? "kolektivizacij?".

2 kelias  (reforma CRD IV keliu):

 1. Nenaikinama teis? kredito unijoms veikti savarankiškai;
 2. ?staeigiamas vieningas kredito unij? stabilumo fondas;
 3. Kredito unijoms suteikiamas laikotarpis sutvarinti kapital?;
 4. Kredito unijos turi teis? jungtis ? CKU,  ar transformuotis ? bankus.
 5. Vyriausybei nereikia skirti l?š? reformai.

KU šiandien turimas kapitalas yra pakankamas savo dydžiu, bet reikia pakeisti jo sud?t?. 
Reformos užduotis  - sutvatinti KU turim? kapital? per reformai skirt? laikotarp? (CRDIV  - numato iki 10 met?) ir tai ?manoma ?gyvendinti  pertvarkant pajus ir kaupiant peln?.
?kurtas nacionaliniame lygmenyje (analogiškai ES bank? finansinio tvarumo fondui) KU stabilumo fondas užtikrint? KU patikimum? ir sumažint? ind?li? draudimo fondo l?š? panaudojimo tikimyb? krizini? situacij? atveju.
KU reform? (CRDIV keliu) galima atlikti nepanaudojant ir nerizikuojant  LRV l?šomis.
KU valdyba  prie KU stabilizacijos fondo atlikt? papildom? kontrol? ir užtikrint? vienod?  rizikos vertinim? KU.
KU reforma (CRDIV linija) sudaro s?lygas KU iniciatyvai ir nari? investicijoms ? KU kapital?.
KU kapitalas (reforma CRDIV keliu) sutvarinamas palaipsniui per reformos laikotarp? ?vedant negr?žinamus pajus ir KU peln? pervedant ? kapitalo rezervus.


Reformos (CRDIV keliu) etapai.


Lietuvos bankas atlieka turto kokyb?s vertinim?  (AQR)   LCKU ir  visoms KU.
KU ir CKU ?statymai (pagal CRDIV kelio projektus) ?sigalioja  nuo 2016-11-01.
KU iki 2018-01-01  privalo atitikti MIN tvaraus kapitalo reikalavimus:  145  t?kst. eur?.
Nuo 2016-11-01 pradeda veikti KU stabilizacijos fondas (per 3 metus sukaupia 1 proc. nuo ind?li? sumos).
KU turi atitikti tvaraus kapitalo reikalavimams (CRR)  2026-01-01datai.


Lietuvos kreditas