SUTIKIMO VYKDYTI KREDITO UNIJOS PERTVARKYM? IŠDAVIMO TAISYKL?S

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

D?L Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 195 „D?l Lietuvos banko išduodam? leidim? kredito unijoms“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 03-189 Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.         Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarim? Nr. 195 „D?l Lietuvos banko išduodam? leidim? kredito unijoms“:

1.1.       Pakeisti preambul? ir j? išd?styti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko ?statymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos kredito unij? ?statymo 7, 27, 69, 70, 71, 72 straipsniais, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:“.

1.2.      Papildyti 1.7 papunk?iu:

„1.7. Sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkym? išdavimo taisykles.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas ?sigalioja 2017 m. sausio 1 d.

Valdybos pirmininkas                                                                                                Vitas Vasiliauskas

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. gruodžio 13 d.

nutarimu Nr. 03-189

 

SUTIKIMO VYKDYTI KREDITO UNIJOS PERTVARKYM? IŠDAVIMO TAISYKL?S

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkym? išdavimo taisykl?se (toliau – Taisykl?s) nustatyta prašym? išduoti sutikim? vykdyti kredito unijos pertvarkym? (toliau – sutikimas) pateikimo Lietuvos bankui tvarka, atsisakymo išduoti sutikim? atvejai ir dokumentai, pateikiami atliekam? kredito unijos pertvarkymo proced?r? metu.

2. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendr?j? Lietuvos banko priži?rim? finans? rinkos dalyvi? prašym? išduoti leidimus pateikimo, nagrin?jimo ir leidim? išdavimo taisykli?, patvirtint? Lietuvos banko valdybos 2004 m. geguž?s 6 d. nutarimu Nr. 58 „D?l Bendr?j? Lietuvos banko priži?rim? finans? rinkos dalyvi? prašym? išduoti leidimus pateikimo, nagrin?jimo ir leidim? išdavimo taisykli? patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTIKIM?

 

3. Kartu su prašymu išduoti sutikim? Lietuvos bankui pateikiami:

3.1. visuotinio nari? susirinkimo sprendimas d?l kredito unijos pertvarkymo (jei toks sprendimas priimtas);

3.2. kredito unijos organ? patvirtintas pertvarkymo planas, kuriame nurodoma:

3.2.1. numatoma kreipimosi ? Lietuvos bank? d?l banko licencijos išdavimo data;

3.2.2. po pertvarkymo veiksian?io banko teisin? forma;

3.2.3. numatomas banko pavadinimas ir pagrindin?s buvein?s registracijos adresas;

3.2.4. numatomas banko minimalaus kapitalo dydis ir jo sud?tis;

3.2.5. numatomas banko akcinink? skai?ius ir informacija apie pertvarkomos kredito unijos nario tapimo po pertvarkymo t?sian?io veikl? banko akcininku tvarka ir s?lygos;

3.2.6. informacija apie kredito unijos nari?, kreditori? interes? apsaug? kredito unijos pertvarkymo metu;

3.2.7. informacija apie pertvarkymo metu ir jam pasibaigus numatomas teikti finansines paslaugas;

3.2.8. kiti veiksmai, kuri? pertvarkymo metu kredito unija imsis, rengdamasi vykdyti reikalavimus, kurie nustatyti norint gauti banko licencij?.

4. Prieš priimdamas sprendim? išduoti sutikim? vykdyti kredito unijos pertvarkym?, Lietuvos bankas turi teis? pareikalauti papildomos informacijos arba duomen?.

 

III SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI SUTIKIM?

 

5. Sutikimas neišduodamas, jeigu yra Lietuvos Respublikos kredito unij? ?statymo 71 straipsnio 7 dalyje nustatyti pagrindai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Prašym? išduoti sutikim? nagrin?jimo terminai ir pertvarkymo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos kredito unij? ?statymo 71 straipsnyje.

7. Jeigu iki kredito unijos pertvarkymo baigimo dienos Lietuvos bankui pateikti dokumentai ir informacija pasikei?ia, pasikeit? dokumentai ir informacija per 5 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos pateikiami Lietuvos bankui.

8. Iki Lietuvos Respublikos kredito unij? ?statymo Nr. I-796 pakeitimo ?statymo Nr. XII-2567 (toliau – Pakeitimo ?statymas) ?sigaliojimo dienos ?steigtoms kredito unijoms papildomai taikomi Pakeitimo ?statymo 3 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatyti sutikimo išdavimo, atsisakymo išduoti sutikim? ir išduoto sutikimo panaikinimo reikalavimai.

__________________