Visuotinis nari? susirinkimas 2016-11-22

D?l asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  visuotinio nari? susirinkimo.

Informuojame, kad 2016-11-22 d. 12 val. adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.

Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Susirinkimo darbotvark?:

  1. Valdybos ataskaitos d?l santyki? su kredito unijomis  Amber ir Vilniaus kreditas pristatymas;

  2. D?l stabilizacijos fondo nari? veiklos teis?tumo ir atsakomyb?s tyrimo;

  3. D?l stabilizacijos fondo komisijos nari? atšaukimo;

  4. D?l ?stat? pakeitimo;

  5. D?l  stabilizacijos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos pakeitimo;

  6. D?l nario metinio mokes?io dyd×io ir mok?jimo tvarkos pakeitimo.

  7. D?l sutar?i? su Panev?×io regiono taupomoji kasa ir Vilniaus kreditas administratoriaus paskyrimo.

 

Su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais, asociacijos nariai gal?s susipa×inti nuo 2016 -11-15, adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdybos  pirmininkas                          dr.K?stutis Olšauskas

2016-11-07