VNS

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2021-03-31 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2020 metais.

2. Asociacijos 2020  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2020 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2021 metams.

6. Ataskaitos GC tvirtinimas.

7. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2021-03-20 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2021-03-10