Apie mus

Asociacija "Lietuvos kreditas" veikia nuo 1997-08-28 dienos. Tuo metu tai buvo pirmoji kredito unijų asociacija Lietuvoje. Laikui bėgant asociacijos veikla plėtėsi ir dabar jungia bankus, kredito unijas ir kt.

Asociacijos veiklos tikslai

  • Suburti finansines institucijas, įstaigas, juridinius asmenis, vykdančius komercinę - ūkinę veiklą finansų srityje ar kitaip su šia veikla susijusius asmenis  finansinėms problemoms spręsti ir inovacijoms finansų srytyje diegti.

  • Siekti finansinių įstaigų veiklos stabilumo ir patikimumo; formuoti stabilizacijos fondų, skirtų Narių mokumui atkurti, kapitalo pakankamumui užtikrinti ir veiklos efektyvumui padidinti.

  • Kelti  Narių ir darbuotojų kompetencijų ir kvalifikaciją, skatinti asociacijos Narių aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti asociacijos interesus.

  • Konstruktyviai bendradarbiauti su Lietuvos banko, ministerijų ir savivaldybių valdymo organais ir Lietuvos respublikos, Europos sąjungos institucijomis sprendžiant Asociacijai aktualius klausimus; atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Asociacijos interesus.

  • Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis, asociacijomis ir įstaigomis Lietuvoje bei užsienyje.

  • Rūpintis finansinių institucijų bendradarbiavimo su smulkiu verslu plėtra, padėti asociacijos Nariams prisiderinti prie ES vykdomos finansinės ir verslo politikos.


Asociacija „Lietuvos kreditas“ nuo 2011 m. rugpjūčio 23 dienos yra Jungtinių Tautų judėjimo Global Compact narys (63 nariai Lietuvoje ir 8000 pasaulyje).

Asociacija ir jos nariai veikia atsakingai: nedarydami žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su Pasaulio pažangiomis jėgomis, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauja socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisideda  prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.

„Lietuvos kreditas“ atstovauja savo narius kurdama ryšius su valstybinėmis ir kitomis institucijomis organizuoja mokymus, mėnesinius susitikimus, kurių metu keičiamasi patirtimi, aptariamos rinkos aktualijos ir kiti nariams aktualūs klausimai.

„Lietuvos kreditas“ renka  ir skiria lėšas paramai ir labdarai. 

Asociacija atvira visiems juridiniams asmenims , kurių siekiai ir tikslai yra tokie pat arba artimi „Lietuvos kreditas“ asociacijos tikslams.

„Lietuvos kredito“ aukščiausias valdymo organas yra narių susirinkimas.

Tarp susirinkimų asociacijos veiklai vadovauja valdyba.


Asociacijos valdyba

  • Valdybos pirmininkas Kęstutis Olšauskas
  • Valdybos narys Vytautas Lapienis